Päihdeongelmien ennaltaehkäisy työpaikoilla on osa työhyvinvoinnin edistämistä.

Siihen kuuluvat ennen kaikkea päihdeasioista tiedottaminen ja koulutus. Päihdeasioista keskustellaan avoimesti yhdessä koko työyhteisön kanssa, esim. esiintyykö salailua ja suojelua, jotka edistävät tai ylläpitävät haitallista päihteiden käyttöä. Lähtökohtana on, että kaikki ymmärtävät päihteiden olevan merkittävä riski toiminnalle ja koko työyhteisölle. Tavoitteena on päihteetön työpaikka, jossa jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuutena on ehkäistä työyhteisöä haittaavaa päihteiden käyttöä.

Varhainen päihdeongelmien tunnistaminen

Päihdeongelmaan on reagoitava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päihdeongelmaan puuttuminen on jokaisen työntekijän velvollisuus työtoveria ja työyhteisöä kohtaan. Ongelman peittely ja asiasta vaikeneminen pahentavat tilannetta työyhteisössä. Päihdeongelman voi asianomaisen kanssa ottaa esille esimies, työtoveri, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies tai työterveyshuollon edustaja. Lähimmät työtoverit huomaavat päihteiden ongelmakäytön yleensä ensimmäiseksi.

Esimiehen ja työtovereiden asiaan puuttumisella sekä päihdeongelmaisen hoitoonohjauksella ja kuntoutuksella vähennetään päihteiden väärinkäytöstä aiheutuvia terveyshaittoja työyhteisössä ja vaikutetaan yhtymän tuottamien palvelujen laatuun, työn tuottavuuteen, työturvallisuuteen ja työyhteisön työilmapiiriin.

Päihdeongelmien ennaltaehkäisy on myös osa työterveyshuollon toimintaa. Terveystarkastusten ja sairauksien hoidon yhteydessä työterveyshuollon asiantuntijoilla on hyvät mahdollisuudet edistää terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä.

Työntekijän vastuu työkyvystään

Jokainen työntekijä on ensisijaisesti itse vastuussa työkyvystään, mutta esimiehellä on vastuu ja velvollisuus määritellä työntekijöiden työkyky työturvallisuuden näkökulmasta.

Päihdeohje

Luo yhtymään pelisäännöt, joiden mukaan päihdehaittoja pyritään ehkäisemään ja ongelmiin tartutaan riittävän ajoissa. Päihdeohjeeseen sisältyy Tukea työkykyyn toimintakäytännöt ja hoitoonohjauksen käytännön ohjeet. Päihdeohjeessa kuvataan kunkin toimijan vastuut ja tehtävät päihdehaittojen ehkäisyssä sekä seurantamenetelmät ja seuraukset noudattamatta jättämisestä.

Mikäli työntekijä tulee työpaikalle päihtyneenä, päihtyneeksi epäiltynä tai käyttää päihteitä työaikana, niin silloin toimitaan päihdeohjeen mukaisesti. Työnantaja tarjoaa työntekijälle hoitomahdollisuutta hoitoonohjauskeskustelussa, jonka jälkeen työterveyshuolto tekee hoitosuunnitelman.

Lisätietoja

Työhyvinvointipäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut auttavat sinua päideasioiden käsittelyssä. Työsuhdeasioissa neuvoja antavat henkilöstöjohtaja ja hallintojohtaja ja rikosepäilyissä turvallisuuspäällikkö ja hallintojohtaja.

yvinvointiyhtymä tavoitteena on työnantajana tarjota henkilösrrtölleen päihteetön ja turvallinen työyhteisö.