Työntekijän / viranhaltijan oikeus saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata on kytketty hänen oikeuteensa saada sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-. isyys- tai vanhempainrahaa.

Erilaisia perhevapaita ovat:

 • erityisäitiysvapaa
 • äitiysvapaa
 • isyysvapaa
 • vanhempainvapaa
 • osittainen vanhempainvapaa
 • hoitovapaa
 • Osittainen hoitovapaa (työajan lyhentäminen)
 • tilapäinen hoitovapaa (lapsen sairastuminen)
 • poissaolo pakottavasta perhesyystä

Perhevapaiden ilmoitusaika

Perhevapaiden käyttöön liittyvät ilmoitusajat ja niiden laskemisajankohdat on pitkälti yhtenäistetty. Lähtökohtana on, että vapaan käytöstä on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen vapaan alkamisajankohtaa. Jos äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi (1) kuukausi.

Tilapäisestä hoitovapaasta ja poissaolosta pakottavasta perhesyystä on ilmoitettava välittömästi. Erityisäitiysvapaan hakemiselle ei ole määräaikaa.
Lähtökohtaisesti on pyrittävä ilmoittamaan äitiysvapaata haettaessa isyysvapaan ja äitiys- tai isyysvapaata haettaessa vanhempainvapaan käyttämisestä, alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta.

Vapaan palkallisuus tai palkattomuus

Erityisäitiys-, vanhempain- ja hoitovapaat sekä poissaolo pakottavasta perhesyystä ovat palkattomia.

Palkallisia ovat

äitiysvapaan 72 ensimmäistä arkipäivää, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • työntekijä/ viranhaltija on ollut hyvinvointiyhtymän palveluksessa välittömästi ennen äitiysvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta ja
 • äitiysvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja
 • työnantajalle esitetään lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta.

isyysvapaan 6 ensimmäistä arkipäivää, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät.

 • työntekijä/ viranhaltija on ollut hyvinvointiyhtymän palveluksessa välittömästi ennen isyysvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta ja
 • isyysvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja
 • työnantajalle esitetään lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus lapsen syntymästä.

tilapäisen hoitovapaan osalta enintään kolme (3) peräkkäistä kalenteripäivää lapsen sairastumisesta lukien.

Perhevapaiden päätösten muuttaminen ja haku/ilmoitusaika

Perustellusta syystä tehtävät muutokset

Perhevapaiden (äitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa) ajankohdan muuttaminen tai keskeyttäminen on sallittua vain poikkeustapauksessa silloin kun siihen on perusteltu syy sekä kohdassa ”Muista syistä tehtävät muutokset” mainituissa tilanteissa.

Perusteltuna syynä pidetään sellaista ennalta – arvaamatonta ja oleellista muutosta lapsen hoitamisedellytyksissä, jota hakija ei ole voinut ottaa huomioon alkuperäistä ilmoitusta tehdessään. Tällainen perusteltu syy on esim. lapsen tai toisen vanhemman vakava ja pitkäaikainen sairastuminen tai kuolema, lapsen vanhempien erilleen muuttaminen tai avioero.

Perustellusta syystä tehtävästä muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutosta.

Muista syistä tehtävät muutokset

Ilmoitettujen/haettujen perhevapaiden muuttaminen on mahdollista seuraavissa tapauksissa

 • Äitiysvapaan varhentaminen, jos se on tarpeen äidin tai syntyvän lapsen terveydentilassa tapahtuneiden muutosten vuoksi
 • Synnytyksen yhteydessä pidettävän isyysvapaan ajankohdan muuttaminen, jos se on tarpeen lapsen syntymän ajankohdan tai lapsen, äidin tai isän terveydentilan vuoksi. Muutos ei edellytetä erityisen ilmoitusajan noudattamista vaan muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista.
 • Hoitovapaa voidaan keskeyttää uuden raskauden johdosta siitä ajankohdasta lukien, kun oikeus äitiysvapaaseen alkaa.
 • Osittainen hoitovapaa voidaan muuttaa tai keskeyttää vain sopimalla. Jos muutoksesta tai keskeyttämisestä ei päästä sopimukseen, muutoksen hyväksyminen edellyttää ennalta arvaamatonta ja perusteltua syytä (ks. kohta ”Perustellusta syystä tehdyt muutokset”).

Lisää tietoa perhevapaista www.kela.fi lapsiperheille.