Mikä on häirintää?

Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä.

Häirintää on esimerkiksi

 • toistuva uhkailu
 • pelottelu
 • ilkeät ja vihjailevat viestit
 • väheksyvät ja pilkkaavat puheet
 • työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen
 • maineen tai aseman kyseenalaistaminen
 • työyhteisöstä eristäminen
 • seksuaalinen häirintä.

Tällainen toiminta voi haitata työntekijän terveyttä tai vaarantaa sen.

Häirintään voi liittyä myös työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä. Tällaista voi olla esimerkiksi

 • toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon
 • työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen
 • sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein
 • epäasiallinen työnjohtovallan käyttäminen
 • nöyryyttävä käskyjen antaminen.

Mikä ei ole häirintää?

Kaikki työpaikalla esiintyvä kielteinen käyttäytyminen ei ole työturvallisuuslaissa tarkoitettua terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Esimerkiksi lievät, yksittäiset teot kuten satunnaiset epäasialliset puheet, eivät ole sellaista. Työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvat päätökset ja toimet saatetaan kokea epäasiallisiksi. Työnantajalla kuitenkin on oikeus suunnitella, johtaa ja valvoa työntekoa. Työnantajalla on myös toimivalta päättää työtehtävien laadusta, laajuudesta ja työtavoista sekä työpaikan menettelytavoista.

Häirintää ei ole

 • työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevat asialliset, perustellut päätökset ja ohjeet
 • työn ja työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely
 • perusteltu puuttuminen työsuoritukseen
 • varoituksen antaminen perustellusta syystä
 • työntekijän ohjaus työkyvyn arviointiin perustellusta syystä.

 Kun huomaat häirintää:

 • Mene häirityn puheille ja tarjoa hänelle apuasi. Kysy, onko hän ollut yhteydessä esimieheensä häirinnän lopettamiseksi. Ellei ole, selvitä voitko hänen tukena tai hänen puolestaan ottaa yhteyttä häiritsijään ja kehottaa tätä lopettamaan epäasiallinen käyttäytyminen tai kohtelu.
 • Tilanteen jatkuessa tarjoudu häirityn tukihenkilöksi asian viemiseksi eteenpäin. Jos häiritty antaa luvan, ota yhteyttä esimieheen ja kehota häntä toimimaan häirinnän lopettamiseksi.
 • Jos häiritty ei hyväksy sinua tukihenkilöksi, ota yhteyttä asianomaista edustavaan työsuojelu-henkilöön, luottamusmieheen tai työterveyshuoltoon, joilla kaikilla on velvollisuus toimia häirinnän estämiseksi luottamuksellisesti.

Epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutunut henkilö

Jos tunnet, että sinuun kohdistuu epäasiallista kohtelua, toimi seuraavasti:

 • Ilmoita epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa. Kerro, miltä sinusta tuntuu ja että koet hänen käyttäytymisensä epäasialliseksi käyttäytymiseksi ja pyydä lopettamaan epäasiallinen kohtelu. Näin annat henkilölle mahdollisuuden korjata toimintaansa.
 • Voit myös ilmoittaa epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, että otat yhteyden esimieheen, jos sinusta tuntuu vaikealta puhua häiritsijän kanssa.
 • Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu, ota yhteys esimieheesi. Jos esimies on epäasiallisesti kohteleva henkilö, ota yhteys hänen esimieheensä. Kerro selkeästi, että koet tilanteet häirintänä tai epäasiallisena kohteluna.
 • Jos esimies ei ryhdy asian vaatimiin toimiin ja häiritsijä jatkaa kielloista huolimatta epäasiallista käytöstä, vie asia esimiehen esimiehelle.
 • Tilanteeseen ei ole hyvä jäädä yksin. Voit ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, työsuojelu-henkilöstöön tai luottamusmieheen. He kaikki ovat velvollisia auttamaan sinua luottamuksellisesti. Tarvittaessa voit käyttää työtoveria tukenasi tilanteessa.
 • Häirinnän ilmenemismuodot, toistuvuus ja reaktiosi epäasialliseen kohteluun kannattaa dokumentoida, sillä se helpottaa asian jatkokäsittelyä.

Epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö

Jos sinua epäillään epäasiallisesta kohtelusta:

 • Ota vakavasti toisen viesti. Suhtaudu asiaan asiallisesti ja rakentavasti.
 • Kuuntele, mistä on kysymys ja pohdi omaa käyttäytymistäsi asian esiintuojan näkökulmasta.
 • Kerro tarvittaessa oma näkemyksesi asiasta.
 • Keskustelkaa yhdessä, miten asian voisi ratkaista ja millainen olisi hyvä lopputulos.
 • Ole valmis pyytämään ja antamaan anteeksi.
 • Kerro asiasta tarvittaessa esimiehellesi tai voit keskustella asiasta työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai työterveyshuollon edustajan kanssa (esimerkiksi, jos sinua syytetään aiheettomasti).

Miten esimiehen tulee toimia saatuaan tiedon epäasiallisesta käyttäytymisestä

Saatuaan tiedon epäasiallisesta kohtelusta esimiehen tulee ottaa asia aina vakavasti ja ryhtyä toimenpiteisiin asian selvittämiseksi mahdollisimman pian. Tilanteen selvittelyssä on tärkeää puolueettomuus, tasapuolisuus ja kaikkien osapuolten kuuleminen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Periaatteena on, että asia selvitetään työpaikalla niiden henkilöiden kesken, joita asia koskee.

Kun saat tiedon

 • Keskustele ensin kiusaamista kokevan kanssa. Käy keskustelu mahdollisimman pian, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa tiedon saatuasi.
 • Keskustele kiusaajaksi tai kiusaajiksi nimettyjen kanssa.
 • Kerää tarpeen vaatiessa lisätietoja keskustelemalla asiasta muiden työyhteisön jäsenten kanssa asianomaisten luvalla.
 • Erilliskeskustelujen jälkeen kutsu asianosaiset yhteiseen sovittelukeskusteluun.

Sovittelukeskustelu

 • Selvitä tapahtumien kulku puhumalla konkreettisista tilanteista ja tapahtumista.
 • Keskitytään siihen, miten tilanne vaikeuttaa työn tekemistä.
 • Kumpikin osapuoli tai osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tilanteesta.
 • Muodostetaan yhteinen näkemys tilanteesta ja pohditaan eri ratkaisuvaihtoehtoja.
 • Sovitaan tarvittavista työhön, työjärjestelyhin ja käyttäytymiseen tehtävistä muutoksista.
 • Laaditaan yhteinen sopimus, joka allekirjoitetaan (Liite 7)
 • Sovitaan seurannasta ja tilanteen arvioinnista. Seurantakokous järjestetään 3-6 kuukauden kuluttua.
 • Sovitaan, mitä ja miten tilanteen käsittelystä kerrotaan työyhteisön muille jäsenille.

Mikäli tilanne ei korjaannu yhteisellä käsittelyllä ja sopimuksella, käynnistä työnjohdolliset toimenpiteet. On hyvä muistaa, että häirisijän työ/virkasopimus voidaan päättää, jos epäasiallinen toiminta jatkuu varoituksista huomimatta.

Lue lisää ohjeesta PHHYKY_Hairinta_menettely.