Työturvallisuuslaki edellyttää, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Väkivalta ja sen uhka vaikuttavat työntekijän työhyvinvointiin, vaikka vain pieni osa tilanteista aiheuttaa työntekijälle fyysisiä tai henkisiä vammoja. Väkivallan uhka voi aiheuttaa myös haitallista työkuormitusta, vaikka työpaikalla ei olisikaan sattunut väkivaltatilanteita. Ilmeiseen väkivallan uhkaan pitää puuttua ennalta.

Väkivaltaa ja sen uhkaa lisäävät

  • yksintyöskentely varsinkin ilta- ja yöaikaan
  • päihtyneiden asiakkaiden vastaanotto, kohtaaminen yms.
  • lääkkeiden, rahan tai arvotavaroiden käsittely
  • asiakkaan etuuksien tai oikeuksien käsittely ja päätöksenteko
  • työpaikan sijainti rauhattomalla alueella tai syrjäisessä paikassa.

Väkivallan uhka arvioidaan työturvallisuusriskien arvioinnissa

Työnantajan tulee tunnistaa ja selvittää työhön liittyvä väkivallan uhka ja arvioida sen merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Väkivallan uhan selvitys ja arviointi tehdään yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Arviointi tehdään HaiPro – järjestelmän riskien arviointi – osioon.

Jos arviointi osoittaa, että väkivallan riski on selvästi tavanomaista, yleistä väkivallan riskiä suurempi, on väkivallan uhka kyseisessä työssä ilmeinen. Arviointi tehdään niin, että työnantaja voi päättää toimenpiteistä ja niiden toteutusaikataulusta. Toimenpiteet kirjataan HaiPro – järjestelmään.Tunnistettujen vaaratilanteiden syntyminen pyritään estämään ennalta ja lisäksi arvioidaan jäljelle jäävien, hankalasti poistettavien vaarojen merkitys. Arvioinnissa on hyvä käyttää hyväksi työpaikan työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa työterveyshuollon asiantuntemusta.

Yksintyöskentely on väkivallan uhkaa lisäävä tekijä

Yksintyöskentelyä tulee rajoittaa työssä, jossa väkivallan uhka on ilmeinen. Jos yksintyöskentelyä ei voida kokonaan välttää, on väkivallan uhan riskiä vähennettävä teknisin keinoin ja ennakolta ehkäisevillä toimilla. Muilla ennakolta ehkäisevillä toimilla tarkoitetaan keinoja, jotka kohdistuvat työtapoihin, työtiloihin, työympäristöön, työaikajärjestelyihin, työntekijöiden koulutukseen ja perehdyttämiseen sekä yhteydenpitoon.

Työnantajan tulee järjestää yksintyöskentelevälle työntekijälle mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon työnantajan, hänen edustajansa tai muiden työntekijöiden kanssa. Yksintyöskentelyssä tulee myös varmistaa, että työntekijällä on mahdollisuus hälyttää apua.

Vakavat väkivaltatapaturmat ilmoitettava viranomaisille

Lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia silloin, kun ne kohdistuvat henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään joko työpaikalla tai esimerkiksi hoivatyössä asiakkaan kotona, ja kun rikoksentekijä ei kuulu työpaikan henkilöstöön. Yleisen syytteen alaisissa rikoksissa rikosilmoituksen voi tehdä työntekijän lisäksi myös työnantajan edustaja. Lain nojalla työnantaja voi siten huolehtia rikosilmoituksen tekemisestä, kun työntekijä ei itse kykene tai halua tehdä ilmoitusta.

Vakavat työpaikalla sattuneet väkivaltatapaturmat on esimiehen ilmoitettava aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiselle, työsuojelupäällikölle ja poliisille.

Lue lisää yhtymän ohjeesta Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta

Lomake ilmoittamiseen tähän.

Esimiehen tehtävät kriisitilanteissa ohje ja yhteystietoja

Lue lisää Kriisi työyhteisössä