Sote-ala on yksi työväkivallan riskialoista. Varuillaan olo ja läheltä piti -tilanteet ovat osalle työntekijöistä arkipäivää. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työväkivalta pyritään estämään ennakolta ja arvioitava jäljelle jäävien, hankalasti poistettavien vaarojen merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.

Työväkivalta on yksilöllinen ja tilannekohtainen kokemus, josta suurin osa on henkistä työväkivaltaa. Nimittelyä, työn arvostelua, uhkailua – sanat satuttavat ja ne jäävät ihon alle. Läheltä piti tilanteet ja jo pelkkä uhan tunne kuormittavat. Fyysisen työväkivallan lisäksi on tärkeää puuttua henkiseen työväkivaltaan.

Työväkivallan onnistunut hallinta on aina tiimityötä, joka koostuu työväkivaltatilanteiden tunnistamisesta, niiden ennakoinnista, yhdessä sovituista toimintamalleista, tilanteiden jälkipurusta sekä työn turvallisista rakenteista. Työväkivallan hallintaan on harvoin olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, joten työyhteisön omaa asiantuntijuutta ja hyväksi osoittautuneita käytäntöjä kannattaa hyödyntää ja jakaa.

Arvostava kohtaaminen ja ennakoiva työote ovat tehokkaimmat keinot työväkivallan uhan hallintaan. Pidä turvallisuusasioista keskustelua yllä työyhteisössä ja huolehdi niiden säännöllisestä harjoittelusta. Pidä huolta myös turvallisesta työympäristöstä. Yksintyöskentelyssä kiinnitä huomio ennalta ehkäiseviin toimiin: työtapoihin, -tiloihin, -ympäristöön, -aikajärjestelyihin, työntekijöiden koulutukseen ja perehdyttämiseen sekä yhteydenpitoon. Lisäksi yksin työskentelyssä tulee olla mahdollisuus työparityöskentelyyn, työtehtävän siirtämiseen turvallisempaan ajankohtaan ja avun hälyttämiseen.

Tee kaikista uhkaavista ja toteutuneista työväkivaltatilanteista HaiPro uhka- ja työväkivaltailmoitus. Esimiehen vastuulla on tuoda tapahtunut tilanne keskusteluun työväkivallan kokijan ja työyhteisön kanssa. Lisäksi hänen on tiedotettava tilanteesta työterveyttä ja pyytää heiltä arvio riittävän kriisi-intervention toteuttamisesta. Kriisi-intervention jälkeen on hyvä miettiä yhdessä työyhteisön kanssa, mitä tilanteessa tapahtui, mitä siitä voi oppia ja mitä ensi kerralla voi tehdä toisin? Työväkivallan uhan hallinnassa on tärkeä tietää yhteiset toimintatavat tilanteiden varalle, jolloin myös työväkivallan kuormittavuus vähenee.

Tukea työn turvalliselle toteuttamiselle saat oman esimiehen lisäksi tulosalueen johdolta, työsuojelu- ja työturvallisuushenkilöstöltä sekä työterveydestä.

Väkivaltaa ja sen uhkaa lisäävät

  • yksintyöskentely varsinkin ilta- ja yöaikaan
  • päihtyneiden asiakkaiden vastaanotto, kohtaaminen yms.
  • lääkkeiden, rahan tai arvotavaroiden käsittely
  • asiakkaan etuuksien tai oikeuksien käsittely ja päätöksenteko
  • työpaikan sijainti rauhattomalla alueella tai syrjäisessä paikassa.

Lue lisää ohjeesta Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta

Lomake ilmoittamiseen

Esimiehen tehtävät kriisitilanteissa ohje ja yhteystietoja

Lue lisää Kriisi työyhteisössä