Väkivaltaa ja sen uhkaa lisäävät

  • yksintyöskentely varsinkin ilta- ja yöaikaan
  • päihtyneiden asiakkaiden vastaanotto, kohtaaminen yms.
  • lääkkeiden, rahan tai arvotavaroiden käsittely
  • asiakkaan etuuksien tai oikeuksien käsittely ja päätöksenteko
  • työpaikan sijainti rauhattomalla alueella tai syrjäisessä paikassa.

Väkivallan uhka arvioidaan työturvallisuusriskien arvioinnissa

Työnantajan tulee tunnistaa ja selvittää työhön liittyvä väkivallan uhka ja arvioida sen merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Väkivallan uhan selvitys ja arviointi tehdään yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Arviointi tehdään HaiPro – järjestelmän riskien arviointi – osioon.

Jos arviointi osoittaa, että väkivallan riski on selvästi tavanomaista, yleistä väkivallan riskiä suurempi, on väkivallan uhka kyseisessä työssä ilmeinen. Arviointi tehdään niin, että työnantaja voi päättää toimenpiteistä ja niiden toteutusaikataulusta. Toimenpiteet kirjataan HaiPro – järjestelmään.Tunnistettujen vaaratilanteiden syntyminen pyritään estämään ennalta ja lisäksi arvioidaan jäljelle jäävien, hankalasti poistettavien vaarojen merkitys. Arvioinnissa on hyvä käyttää hyväksi työpaikan työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa työterveyshuollon asiantuntemusta.

Yksintyöskentely on väkivallan uhkaa lisäävä tekijä

Yksintyöskentelyä tulee rajoittaa työssä, jossa väkivallan uhka on ilmeinen. Jos yksintyöskentelyä ei voida kokonaan välttää, on väkivallan uhan riskiä vähennettävä teknisin keinoin ja ennakolta ehkäisevillä toimilla. Muilla ennakolta ehkäisevillä toimilla tarkoitetaan keinoja, jotka kohdistuvat työtapoihin, työtiloihin, työympäristöön, työaikajärjestelyihin, työntekijöiden koulutukseen ja perehdyttämiseen sekä yhteydenpitoon.

Työnantajan tulee järjestää yksintyöskentelevälle työntekijälle mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon työnantajan, hänen edustajansa tai muiden työntekijöiden kanssa. Yksintyöskentelyssä tulee myös varmistaa, että työntekijällä on mahdollisuus hälyttää apua.

Ohjeita työntekijälle

Tutustu yhtymän työväkivallan hallinta -ohjeisiin ja noudata niitä. Osallistu työnantajan järjestämään koulutukseen ja harjoittele ennakolta toimimista vaaratilanteissa. Mikäli annetut ohjeet eivät toimi käytännössä, kerro siitä työnantajalle.

Varmista, että tunnet työpaikan mahdolliset hälytysjärjestelmät ja että osaat käyttää niitä. Ilmoita työnantajalle, jos huomaat puutteita turvallisuusjärjestelyissä ja avun saannissa.

Kerro työnantajallesi työpaikalla sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista ja raportoi väkivaltatilanteet HaiPro -järjestelmässä. Näin työnantaja saa tietoa siitä, kuinka usein ja millaisia väkivaltatilanteita työpaikalla tapahtuu. Tiedon perusteella työnantaja voi suunnitella, miten jatkossa ehkäistään vastaavat tapaukset ennalta.

Työympäristö suunniteltava väkivallan uhkaa ehkäiseväksi

Väkivallan uhka on otettava huomioon työmenetelmien ja työympäristön suunnittelussa. Työnantajan on järjestettävä työtavat ja työtilat mahdollisimman turvallisiksi niin, että ne ehkäisevät väkivaltatilanteiden syntymistä. Väkivallan uhan torjunnassa on merkitystä mm. työtilan muodolla, kulkuteiden järjestelyillä, kaluston sijoituksella, asiakkaiden opastuksen ja vastaanoton järjestelyillä.

Turvallisuusjärjestelyillä ja -laitteilla voi ennaltaehkäistä väkivallan mahdollisuutta ja väkivaltatilanteen seurauksia. Mikäli työpaikalla on ilmeinen väkivallan uhka, on tehtävä yksikkökohtainen ohje työväkivallan ehkäisyyn ja hallintaan sekä työpisteisiin on hankittava tarvittavat hälytyslaitteet ja -järjestelmät sekä yhteydenpitovälineet, joilla varmistetaan nopea avunsaanti. Hälytyslaitteet on valittava ja sijoitettava niin, että ne ovat vaaratilanteessa helposti työntekijän käytettävissä. Hälytys on voitava tehdä huomaamattomasti, ja laitteiden toimivuus on tarkistettava säännöllisesti.

Työntekijät opastettava turvallisiin työtapoihin

Työnantajan on perehdytettävä ja opastettava työntekijää, jotta hän voi tehdä työnsä turvallisesti. Työntekijän tulee tuntea työpaikan mahdolliset vaaratilanteet ja -kohteet sekä tietää, miten väkivalta ja sen uhka voi ilmetä. Työntekijän on myös osattava käyttää turvallisia työtapoja, jotta uhkaavia tilanteita ei syntyisi. On tärkeää, että työntekijä tietää, miten toimitaan, jos tilanne kärjistyy. Tilanteisiin varaudutaan järjestämällä ennakoivaa harjoittelua säännöllisesti. Koulutuksen tulisi tukea ammatillisia valmiuksia, kuten vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata vaikea asiakas.  Jos työpaikalla väkivallan uhka on ilmeinen, siellä on oltava yksikkökohtainen ohje väkivaltatilanteiden varalta.

Vakavat väkivaltatapaturmat ilmoitettava viranomaisille

Lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia silloin, kun ne kohdistuvat henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään joko työpaikalla tai esimerkiksi hoivatyössä asiakkaan kotona, ja kun rikoksentekijä ei kuulu työpaikan henkilöstöön. Yleisen syytteen alaisissa rikoksissa rikosilmoituksen voi tehdä työntekijän lisäksi myös työnantajan edustaja. Lain nojalla työnantaja voi siten huolehtia rikosilmoituksen tekemisestä, kun työntekijä ei itse kykene tai halua tehdä ilmoitusta.

Vakavat työpaikalla sattuneet väkivaltatapaturmat on ilmoitettava poliisille ja työsuojeluviranomaiselle.

LUe lisää yhtymän ohjeesta Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta