Esimieskäytännöt yhtenäisiksi

Esimiesten perehdyttämisellä ja osaamisen kehittämisellä varmistetaan yhdenmukainen esimiestyöskentely yhtymässä. Meillä edistetään esimiesten valmiuksia suoriutua esimiestyöstään siten, että esimies huomioi myös työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Henkilöstön tietoutta käytännöistä vahvistetaan.

Hyviä käytäntöjä, kuinka työssäkäynti mahdollistetaan erilaisissa perhetilanteissa

 • liukuva ja/tai joustava työaika/työvuorolistasuunnittelua tehdään toiveiden mukaan
 • lyhennetty päivittäinen tai viikoittainen työaika, osa-aikatyö omasta pyynnöstä
 • ilta-, yö- ja viikonloppuvuorojen vähentäminen/ainoastaan aamuvuorojen tekeminen tilapäisesti
 • tilapäinen tai säännöllinen etätyö/kotona työskentely
 • työnkierron avulla eri työmahdollisuuksia elämäntilanteen mukaan
 • vuorotteluvapaa
 • mahdollisuus tilapäiseen palkattomaan sopeuttamisvapaaseen
 • 1-7 kalenteripäivää, palkallinen sairauspoissaolo esimiehen harkinnalla työntekijän työkyvyttömyyden vuoksi
 • osa-aikainen vuosiloman käyttö
 • matkatyön vähentäminen
 • alle 12 -vuotiaan sairaan lapsen hoitopalvelu
 • tilapäinen nuoren hoitovapaa = vanhempi voi olla pois töistä osa- tai kokoaikaisesti  12-17 -vuotiaan nuoren sairastuessa äkillisesti ja vakavasti tai nuorella on äkillinen kriisitilanne, joka vaatii vanhemman läsnäoloa tilapäisesti
 • 1-3 kalenteripäivää, palkallinen poissaolo esimiehen harkinnalla läheisen kuoleman tai vakavan sairastumisen kohdatessa