Esimieskäytännöt yhtenäisiksi

Esimiesten perehdyttämisellä ja osaamisen kehittämisellä varmistetaan yhdenmukainen esimiestyöskentely. Meillä edistetään esimiesten valmiuksia suoriutua esimiestyöstään siten, että esimies huomioi myös työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Henkilöstön tietoutta käytännöistä vahvistetaan.

Hyviä käytäntöjä, kuinka työssäkäynti mahdollistetaan erilaisissa perhetilanteissa

 • liukuva ja/tai joustava työaika/työvuorolistasuunnittelua tehdään toiveiden mukaan
 • lyhennetty päivittäinen tai viikoittainen työaika, osa-aikatyö omasta pyynnöstä
 • ilta-, yö- ja viikonloppuvuorojen vähentäminen/ainoastaan aamuvuorojen tekeminen tilapäisesti
 • tilapäinen tai säännöllinen etätyö/kotona työskentely
 • työnkierron avulla eri työmahdollisuuksia elämäntilanteen mukaan
 • vuorotteluvapaa
 • mahdollisuus tilapäiseen palkattomaan sopeuttamisvapaaseen
 • 1-7 kalenteripäivää, palkallinen sairauspoissaolo esimiehen harkinnalla työntekijän työkyvyttömyyden vuoksi
 • osa-aikainen vuosiloman käyttö
 • matkatyön vähentäminen
 • alle 12 -vuotiaan sairaan lapsen hoitopalvelu
 • tilapäinen nuoren hoitovapaa = vanhempi voi olla pois töistä osa- tai kokoaikaisesti  12-17 -vuotiaan nuoren sairastuessa äkillisesti ja vakavasti tai nuorella on äkillinen kriisitilanne, joka vaatii vanhemman läsnäoloa tilapäisesti
 • 1-3 kalenteripäivää, palkallinen poissaolo esimiehen harkinnalla läheisen kuoleman tai vakavan sairastumisen kohdatessa

Joustavilla työaikajärjestelyillä työtkin sujuvat paremmin

Työaikajoustot ovat yksi työn ja muun elämän yhteensovittamista eniten helpottavia käytäntöjä, mitä työnantaja voi työntekijöille mahdollistaa. Esihenkilöille tämä voi kuitenkin tarkoittaa tasapainottelua kahden tulen välissä. Työt on hoidettava usein valmiiksi niukoilla resursseilla, mutta samalla myös työntekijöiden toiveet ja tarpeet painavat vaakakupissa.

Jousto voi tilanteesta riippuen tarkoittaa esimerkiksi lyhennettyä työaikaa tai vaikkapa tiettyihin vuoroihin painottuvaa vuorokiertoa. Välillä tarvitaan nopeaa reagointia akuuttiin tilanteeseen vaikkapa pariksi päiväksi, toisinaan tarve järjestelylle on pidempiaikainen.

Tulosyksikön päällikkö Pirkko Heinonen pohtii, että usein ratkaisut ovat harkinnanvaraisia ja vaativat esihenkilöltä hieman vaivannäköä ja järjestelyitä. Ihan aina ei ole mahdollista joustaa, vaikka tahtoa olisi.

Kyselykierroksen perusteella Päijät-Soten lähiesihenkilöiltä löytyy halua etsiä joustavia ratkaisuja. Ensihoidon osastonhoitaja Antti Tannisen tiimissä on sovittu, että joustoja saa aina kysyä ja tilanteet pyritään ratkaisemaan työntekijän eduksi. Työn luonteen vuoksi se ei ole joka kerta mahdollista, mutta työntekijöiltäkin löytyy ymmärrystä, kun he tietävät esihenkilön joka tapauksessa yrittäneen parhaansa.

Pidempikestoisiakaan toiveita ei kannata lähtökohtaisesti kieltää, mikäli vain mahdollista. Vaikutus työntekijän motivaatioon voi olla suuri ja parhaassa tapauksessa löydetään niin sanottuja win-win -ratkaisuja, jolloin kaikki osapuolet voittavat.

Osastonhoitaja Piia Huhtala kertoo kiinnostavan esimerkin. Tiimissä on useampi lyhennettyä työaikaa tekevä työntekijä, minkä ansiosta Huhtala on voinut palkata vahvuuteen vielä kokonaan uuden osa-aikaisen työntekijän. Kun tekijöitä on määrällisesti enemmän, on töitä ja vuoroja jopa helpompi sovitella yhteen. Esihenkilöt osaavat arvostaa tätä joustavuutta erityisesti näinä aikoina, kun lähes kaikkien ammattiryhmien työntekijöistä on pulaa ja jokainen resurssi on tärkeä.