Työväkivallan hallinnan hanketyöllä parannetaan työyksiköiden työturvallisuutta, yhteistoimintaa ja henkilöstön työkykyä kehittämällä työturvallisuusjohtamista sekä -osaamista. Työskentelyn keskiössä on työväkivallan ennakoiva hallinta ja työväkivaltatilanteiden tunnistaminen. Tavoitteena on nostaa yhtymän työturvallisuus samalle tasolle asiakasturvallisuuden kanssa.

Samanaikaisesti toteutetaan kahta työväkivallan hallinnan hanketta, joihin on saatu Kevan työelämän kehittämisraha ja Työsuojelurahaston kehittämisavustus. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Marita Simola, toteuttajana yhteisöcoach ja –työnohjaaja Jutta Karvonen sekä yhtymän työsuojeluvaltuutetut. Hanketyössä tuotettua materiaalia löytyy tästä linkistä.

Kokonaisvaltainen työväkivallan ennaltaehkäisyn toimintamalli – Kevan työelämän kehittämisraha 1.9.2019 – 31.8.2021

Hankkeen tavoitteena on kehittää työyhteisöille kokonaisvaltainen työväkivallan ennaltaehkäisyn toimintamalli. Hankkeessa tuetaan työyhteisön oman asiantuntijuuden vahvistumista ja kehittymistä osallistavalla, prosessinomaisella ja ratkaisukeskeisellä ohjauksella. Työyksikkölähtöinen kehittämistoiminta parantaa henkilöstön työkykyä, työhyvinvoinnin ja työyksiköiden työturvallisuuden kehittymistä.

Hanke vahvistaa lähiesimiesten työväkivallan hallinnan työturvallisuusjohtamisosaamista ja henkilöstön työturvallisuusosaamista. Työsuojeluvaltuutettujen roolia laajennetaan tunnistamaan tukea tarvitsevat yksiköt ja auttamaan yksikkökohtaisten menettelytapaohjeiden tekemisessä työväkivallan uhan hallintaan.

Hankkeessa tavoitellaan monitasoista, vastavuoroista oppimisprosessia koko yhtymään ja mallintamisen avulla jaetaan turvallisuusosaamista yli toimialojen. Esimies ja työyhteisön osaamisen lisäksi kehitetään coachin, työsuojelu- ja turvallisuushenkilöstön, yhtymän johdon sekä työterveyshuollon tietotaitoa työväkivallan ennakoivaan hallintaan.

Materiaalia tuotetaan työyhteisön ja esimiesten osaamisen kehittämiseen, perehdyttämiseen, työn hallintaan, työväkivaltatilanteiden ennakointiin ja käsittelyyn, vakavien työväkivallan tilanteiden tutkintaan ja jälkipuintiin. Materiaali tukee hanketyön vaikuttavuutta myös hankkeen päätyttyä.

 Työväkivallan hallinnan coaching – Työsuojelurahaston kehittämisavustus 1.2.2020 – 31.1.2021

Työväkivallan hallinnan coaching -hankkeella kehitetään uudenlaista turvallisuusjohtamiskulttuuria, jossa työväkivallan tilanteissa ei etsitä virheitä vaan yhdessä työyhteisön kanssa tutkitaan, opitaan ja kehitetään uusia ennakoivia toimintamalleja. Päämääränä on työväkivallan uhan kokemuksen vähentyminen, väkivaltatilanteiden parempi ennakointi ja väkivaltatilanteissa toimiminen.

Hanke kohdistetaan työyksiköihin, joissa työväkivalta on aiheuttanut työyhteisöön kuormittuneisuutta, eikä nykyiset keinot tilanteen hallintaan saamiseksi ole olleet riittäviä. Prosessinomaisessa työskentelyssä annetaan tarpeen mukaista ja kohdennettua tukea yhdistämällä coachingin, työnohjauksen ja kriisityön menetelmiä.

Työskentelyn avulla pyritään vaikuttamaan asiaan syvemmän ymmärtämisen avulla, jotta työntekijän ammatillisen itsevarmuuden, tunteiden säätelyn, itsereflektion, työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuskulttuurin ja työyhteisön ilmapiirin on mahdollista kehittyä.

Työskentelyn keskiössä on työyhteisön oman asiantuntijuuden ja osaamisen paraneminen sekä vuorovaikutustaitojen, luottamuksen ja työyhteisötaitojen kehittyminen. Tavoitteena on osata uhkaavassa tilanteessa hoitaa asiat ammatillisesti, ymmärtää työturvallisuusvastuut ja velvollisuudet omassa toiminnassa.

Lähiesimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työväkivallan hallinnan osaamista tuetaan yksilöcoachingilla. Hankkeella valmistellaan myös osaamista tulevaisuuteen, sillä asiakkaiden haastava käytös tulee lisääntymään.