Työväkivallan hallinnan hanketyöllä parannettiin työyksiköiden työturvallisuutta, yhteistoimintaa ja henkilöstön työkykyä kehittämällä työturvallisuusjohtamista sekä -osaamista. Työskentelyn keskiössä on työväkivallan ennakoiva hallinta ja työväkivaltatilanteiden tunnistaminen. Tavoitteena oli nostaa työturvallisuus samalle tasolle asiakasturvallisuuden kanssa.

Samanaikaisesti toteutettiin kahta työväkivallan hallinnan hanketta, joihin on saatu Kevan työelämän kehittämisraha ja Työsuojelurahaston kehittämisavustus. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Marita Simola, toteuttajana yhteisöcoach ja –työnohjaaja Jutta Karvonen sekä työsuojeluvaltuutetut. Hanketyössä tuotettua materiaalia löytyy tästä linkistä.

Kokonaisvaltainen työväkivallan ennaltaehkäisyn toimintamalli – Kevan työelämän kehittämisraha 1.9.2019 – 31.8.2021

Hankkeessa kehitettiin työyhteisöille kokonaisvaltainen työväkivallan ennaltaehkäisyn toimintamalli. Hankkeessa tuettiin työyhteisön oman asiantuntijuuden vahvistumista ja kehittymistä osallistavalla, prosessinomaisella ja ratkaisukeskeisellä ohjauksella. Työyksikkölähtöinen kehittämistoiminta paransi henkilöstön työkykyä, työhyvinvoinnin ja työyksiköiden työturvallisuuden kehittymistä.

Hanke vahvisti lähiesimiesten työväkivallan hallinnan työturvallisuusjohtamisosaamista ja henkilöstön työturvallisuusosaamista. Työsuojeluvaltuutettujen roolia laajennettiin tunnistamaan tukea tarvitsevat yksiköt ja auttamaan yksikkökohtaisten menettelytapaohjeiden tekemisessä työväkivallan uhan hallintaan.

Hankkeessa tavoiteltiin monitasoista ja vastavuoroista oppimisprosessia sekä mallintamisen avulla jaettiin turvallisuusosaamista yli toimialojen. Esimies ja työyhteisön osaamisen lisäksi kehitettiin coachin, työsuojelu- ja turvallisuushenkilöstön, johdon sekä työterveyshuollon tietotaitoa työväkivallan ennakoivaan hallintaan.

Materiaalia tuotettiin työyhteisön ja esimiesten osaamisen kehittämiseen, perehdyttämiseen, työn hallintaan, työväkivaltatilanteiden ennakointiin ja käsittelyyn, vakavien työväkivallan tilanteiden tutkintaan ja jälkipuintiin. Materiaali tuki hanketyön vaikuttavuutta myös hankkeen päätyttyä.

Työväkivallan hallinnan coaching – Työsuojelurahaston kehittämisavustus 1.2.2020 – 31.1.2021

Työväkivallan hallinnan coaching -hankkeella kehitettiin uudenlaista turvallisuusjohtamiskulttuuria, jossa työväkivallan tilanteissa ei etsitä virheitä vaan yhdessä työyhteisön kanssa tutkitaan, opitaan ja kehitetään uusia ennakoivia toimintamalleja. Päämääränä oli työväkivallan uhan kokemuksen vähentyminen, väkivaltatilanteiden parempi ennakointi ja väkivaltatilanteissa toimiminen.

Hanke kohdistettiin työyksiköihin, joissa työväkivalta on aiheuttanut työyhteisöön kuormittuneisuutta, eikä nykyiset keinot tilanteen hallintaan saamiseksi olleet riittäviä. Prosessinomaisessa työskentelyssä annettiin tarpeen mukaista ja kohdennettua tukea yhdistämällä coachingin, työnohjauksen ja kriisityön menetelmiä.

Työskentelyn avulla vaikutetiin asiaan syvemmän ymmärtämisen avulla, jotta työntekijän ammatillinen itsevarmuus, tunteiden säätely, itsereflektio, työ- ja toimintakyky, turvallisuuskulttuuri ja työyhteisön ilmapiiri kehittyi.

Työskentelyn keskiössä oli työyhteisön oman asiantuntijuuden ja osaamisen paraneminen sekä vuorovaikutustaitojen, luottamuksen ja työyhteisötaitojen kehittyminen. Tavoitteena oli osata uhkaavassa tilanteessa hoitaa asiat ammatillisesti, ymmärtää työturvallisuusvastuut ja velvollisuudet omassa toiminnassa.

Lähiesimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työväkivallan hallinnan osaamista tuettiin yksilöcoachingilla. Hankkeella valmistauduttiin myös tulevaisuuteen, sillä asiakkaiden haastava käytös tulee lisääntymään.