Mistä lähdettiin liikkeelle? ”Kohti perheystävällistä työpaikkaa kysely 2018

Perheystävällinen työpaikka -kysely toteutettiin keväällä 2018.  Yhtymän saaman yleisarvosanan (asteikko 4-10) keskiarvo kaikkien vastanneiden kesken oli 7 eli tyydyttävällä tasolla. Esimiesten antama yleisarvosana (7,5) oli selvästi muita työntekijöitä korkeampi. Ammattiryhmistä hoitohenkilöt antoivat kriittisimmän yleisarvosanan (6,9) ja varahenkilöstö positiivisimman (7,6).

Jonkin verran vastaajien arviointia hankaloitti väittämien ja yleisarvosanan kohdistaminen yhtymään. Moni vastaajista, avointen kommenttien perusteella, mieltäisi helpommaksi arvioida oman yksikön ja esimiehen perheystävällisyyttä koko yhtymän sijaan. Yhtymää pidettiin jossain määrin kasvottomana tekijänä ja siten vaikeasti arvioitavana. Toisaalta perheystävällisyyden kehittämistyö oli yhtymässä vasta alkamassa, joten siitäkin syystä vastaajien voi olla vaikeaa hahmottaa yhtymän linjaa perheystävällisyyden suhteen.

Selvästi kriittisimmät arvosanat kohdistuvat teemaan ohjeistukset ja pelisäännöt ja siinä väittämiin koskien noudettavissa olevia perheystävällisyyden ohjeistuksia. Ohjeistukset ja niistä tiedottaminen ovat siten tämän kyselyn tuloksissa selkein kehittämiskohde. Avoimista kommenteistakin kävi toistuvasti ilmi, että monet henkilökunnasta eivät olleet tietoisia yhtymän laatimasta ohjeistuksesta tai yhteisistä linjauksista. Ohjeistukseen liittyvä kriittisyys tuli esiin vahvasti myös esimiesten tuloksissa. Ammattiryhmistä lääkärit suhtautuivat kaikista kriittisimmin yhtymätason ohjeistukseen perheystävällisyyteen liittyen.

Parhaimmat arvosanat koskivat kokemuksia esimiesten toiminnasta perheystävällisyyteen liittyen. Pääosin esimiesten kanssa pystytään helposti ottamaan puheeksi erityistoiveet liittyen työaikojen järjestelyihin ja poissaoloihin perhesyistä johtuen.

Kyselyn pohjalta työpajatyöskentelyn avulla ryhmä henkilöstöpalvelujen asiantuntijoita, henkilöstön edustajia (luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja) sekä esimiehiä tekivät yhdessä esityksen johdolle, jolla yhtymän perheystävällisyyttä parannettaisiin. Uudistukset ovat voimassa pilottivuosina 2019-2020. Perheystävällisyyden kehitystä seurataan ja syksyllä 2020 on tarkoitus tutkia, kuinka käytännöt ovat saaneet jalansijaa.

Perheystävällisyyden määritelmä työpaikalla

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista. Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti. Yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten päivittäminen on tärkeää. Periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta.

Perheen määrittely

Perheeseen kuuluvat henkilöt, jotka työntekijä katsoo kuuluviksi omaan perheeseensä; omat lapset, puoliso, omat/puolison vanhemmat, bonuslapset, lastenlapset, omat sisarukset yms. Lainsäädännössä perheen määritelmä ei välttämättä ole aina sama kuin koettu perheside. Läheinen voi kuulua perheeseen ilman sukulaisuussuhdetta.