Asiakkaan arvostava kohtaaminen ja ennakoiva työote ovat tehokkaimmat keinot työväkivallan hallintaan. Sinulla on oikeus tehdä työturvallisesti, mutta myös velvollisuus toimia turvallisesti, ennaltaehkäistä tilanteita ja noudattaa sääntöjä sekä ohjeita.

Arvioi aina ennen työtehtävän aloittamista sen turvallinen toteuttaminen. Pyydä matalalla kynnyksellä työpari avuksi tai mahdollisesti siirrä työtehtävän toteutusta parempaan ajankohtaan. Ilmoita välittömästi esimiehellesi ja työtovereillesi turvallisuusriskeistä. Huomioi myös turvallinen työpukeutuminen. Käytä jalassa hyviä pysyviä kenkiä äläkä laita kaulaan avainnauhoja yms, mihin voi tarttua kiinni.

Tutustu työväkivallan hallinta -ohjeisiin ja työpaikkakohtaisiin menettelytapaohjeisiin, joissa on huomioitu ennakoivat ja turvalliset työtavat sekä työtilojen, -ympäristön ja -aikojen turvallisuus. Tärkeää on, että sitoudut noudattamaan ohjeita ja perehdytät ne myös uudelle työntekijälle. Osallistu työnantajan järjestämään koulutukseen. Varmista, että tunnet työpaikan mahdolliset hälytysjärjestelmät ja että osaat käyttää niitä. Mikäli annetut ohjeet eivät toimi käytännössä tai huomaat puutteita turvallisuusjärjestelyissä ja avun saannissa, kerro siitä esimiehellesi.

Tärkeää on, että osallistut yhteiseen kehittämiseen. Pidä turvallisuusasioista keskustelua yllä työyhteisössä ja sopikaa yhteisiä toimintamalleja tilanteiden ennakointiin. Myös säännölliset turvallisuusharjoitukset ovat tärkeitä. Tee työyhteisön kanssa asiakaskohtainen turvasuunnitelma, jos asiakkaalla on toistuvaa haastavaa käytöstä. Huomioi että myös yksintyöskentelyssä sinulla toteutuvat ennakoivat ja turvalliset työtavat sekä avun hälyttämisen mahdollisuus. Myös mahdollisuus yhteydenpitoon työtovereihin ja esimieheen on tärkeää toteutua.

Tee työsi haasteet näkyväksi täyttämällä kaikista tapahtuneista uhka tai työväkivallan tilanteista työturvallisuusilmoitus HaiPro -järjestelmään. Näin työnantaja saa tietoa siitä, kuinka usein ja millaisia työväkivallan tilanteita työyksikössäsi tapahtuu ja mitä työturvallisuutta lisääviä rakenteita tarvitaan. Käy uhka- ja väkivaltailmoitukset läpi esimiehen ja työyhteisön kanssa ja miettikää, miten jatkossa vastaavat tapaukset ennalta ehkäistään. Tarvittaessa voitte pyytää esimiehen kanssa tukea tulosalueen johdolta, työsuojelusta, turvallisuusyksiköstä ja työterveydestä tilanteen hallintaan saamiseksi.

Työväkivallan kokemus on aina yksilöllinen ja tilannekohtainen kokemus. Siinä missä toinen lamaantuu kokiessaan tilanteen pelottavana jatkaa toinen samassa tilanteessa työtä kokematta uhan tunnetta. Ei ole yhtä oikeaa tapaa reagoida, mutta tärkeää on huomioida, ettei kukaan jää yksin tai tule vähätellyksi työväkivallan kokemuksen kanssa. Vertaistuen antaminen on tärkeää. Ammatillisuutta on myös hakea ajoissa apua työterveydestä, ohjata työtoveri sinne tai pyytää esimiestä järjestämään purkukeskustelu tai kriisityönohjaus työyhteisölle.

Ennakoivia turvallisia työtapoja ovat

  • Asiakkaan taustatietoihin tutustuminen
  • Turvallinen työpukeutuminen
  • Avun pyytäminen ennakkoon
  • Riittävän turvavälin huomioiminen
  • Oman poistumisreitin varmistaminen
  • Riittävän ajoissa rajan asettaminen huonolle käytökselle
  • Avun hälyttäminen riittävän ajoissa
  • Häiriötä aiheuttavien henkilöiden poistaminen