​Työn vaarojen ja haittojen arviointi eli työturvallisuusriskien arviointi

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Vaarojen ja haittojen selvittäminen on osa tätä huolehtimisvelvollisuutta ja työpaikan työsuojelutoimintaa.

Työyksiköiden työturvallisuusriskien arviointi

Työyksikkökohtaisten työturvallisuusriskien arviointi tehdään tarkistuslistojen avulla. Tarkistuslista on HaiPro-järjsetelmässä ja ne on jaettu kuuteen osa-alueeseen. Tarkistuslistalla on mainittu erilaisia menettelytapoja, vaaratekijöitä ja vaaratilanteita. Tarkistuslistat pohjautuvat Sosiaali- ja terveysministeriön Riskien arviointi työpaikalla työkirjaan ja niissä on kuvattuna yleisimmät työn vaaratekijät.

Työpaikan kaikki työturvallisuusriskit kartoitetaan ja tunnistetut vaara- ja haittatekijät on poistettava mahdollisuuksien mukaan. Jos vaaratekijää ei voida poistaa niin jäljelle jääneen haitan ja vaaran merkitys työntekijöiden ja esimiesten terveydelle ja turvallisuudelle arvioidaan.

Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset ja työpaikkojen riskien arvioinnit ovat rinnakkaisia ja toisiaan tukevia toimintoja. Niillä on sama kohde ja tavoite: työn turvallisuuden ja terveyden ylläpitäminen sekä edistäminen. Työterveyshuolto arvioi tunnistettujen vaaratekijöiden terveydellistä merkitystä.

HaiPro-järjestelmään kirjataan sovittujen toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö, joka seuraa toimenpiteiden vaikutusta ja toteutumista. Järjestelmästä voi ottaa raportteja esimies, tulosalueen tai tulosryhmän johto, johto ja työsuojeluhenkilöstö.

HaiPro–järjestelmän työturvallisuusriskien arviointiosion käyttöoikeudet on esimiehellä ja / tai hänen sijaisellaan, joka tallentaa arvioinnin järjestelmään.

Työturvallisuusriskien arvioinnin ohjeet löytyvät intran ohjeista. HaiPro-järjestelmään liittyvät ohjeet löytyvät HaiPro-järjestelmästä.

Työyksiköiden työturvallisuusriskien arviointi on oltava henkilöstön nähtävillä.