Työväkivalta on aina uhka työntekijän ja työyhteisön hyvinvoinnille sekä laadukkaan asiakastyön toteutumiselle. Lisäksi se voi vaikeuttaa esimiestyötä ja työyhteisön yhteistoimintaa. Valitettavan usein asiakkaiden haasteet kääntyvät työyhteisön haasteiksi. Nopealla reagoinnilla, läsnäololla ja kuulluksi tulemisen mahdollistamisella pystyt rauhoittamaan ja luomaan turvallisuuden tunnetta työyhteisöön.

Hyvä työturvallisuus kehittyy arjen työssä, jossa jokaisella esimiestyötä tekevällä on turvallisuusjohtamisen vastuu. Onneksi et ole yksin, sillä vastuu työväkivallan ennakoivasta hallinnasta on niin organisaation johdolla, tulosalueen johdolla, esimiehellä, työntekijällä kuin asiakkaalla. Onnistuessaan ennakoiva työturvallisuus mahdollistaa myös laadukkaan asiakasturvallisuuden.

Hyödynnä esimiestyössäsi työyhteisön asiantuntijuutta. Heillä on parhain tieto uhkaavien tilanteiden tunnistamisesta, ennakoinnista sekä yhteisten, turvallisten toimintamallien kehittämisestä. Myös sitoutuminen turvallisiin työtapoihin on parempaa, kun työntekijä on saanut itse vaikuttaa päätöksiin. Tukea työlle saat myös oman tulosalueen johdolta, työsuojelu- ja työturvallisuushenkilöstöltä sekä työterveydestä.

Kannusta työntekijää tekemään työturvallisuusilmoitus kaikista uhka- ja työväkivaltatilanteista. Tiedon saatuasi reagoi nopeasti ja kysy, miten työntekijä koki työväkivaltatilanteen ja millaista tukea hän kokee tarvitsevansa. Fyysisten vammojen lisäksi sinun on hyvä huomioida työntekijän henkinen jaksaminen, sillä jo pelkkä uhan tunne ja henkinen työväkivalta kuormittavat. Ohjaa matalalla kynnyksellä työntekijä työterveyteen, jotta myös traumamahdollisuus tulee arvioitua ja riittävän nopea apu turvattua. Käy myös työyhteisön kanssa keskustelua työväkivallan kokemuksesta ja uhan tunteesta. Kerro tilanteesta työterveyteen tai pyydä työterveyspsykologi arvioimaan tuen tarvetta työyksikköön. Myös kriisityönohjauksesta saa tukea tilanteen käsittelyyn.

Työväkivallan kokemusten purun jälkeen on aika miettiä parannuskeinoja työväkivallan hallintaan. Käsittele uhka- ja väkivaltailmoitukset yhdessä työyhteisön kanssa. Huomioi omassa ja työyhteisön vuorovaikutuksessa, ettei keskustelussa etsitä virheitä tai syyllisiä. Pohtikaa yhdessä, miten tilanteessa toimittiin, mitä siitä opitaan ja mitä ensi kerralla voi tehdä toisin. Työväkivallan ennakoivassa hallinnassa on tärkeää tietää yhteiset toimintatavat tilanteiden varalle, jotta myös työväkivallan kuormittavuuden on mahdollisuus vähentyä. Kirjaa keskustelusta nousseet uudet oivallukset työturvallisuusilmoitukseen ja päivitä ne työpaikkakohtaiseen menettelytapaohjeeseen.